Тема 1. Теоретичні основи інвестиційного менеджменту

Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій, характеристика їх видів відповідно до класифікаційних ознак. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Модель інвестиційної поведінки підприємства у ринковому середовищі. Сутність інвестиційного менеджменту. Мета і завдання інвестиційного менеджменту. Функції і механізм інвестиційного менеджменту - розроблення інвестиційної стратегії, управління формуванням інвестиційних ресурсів, управління реальними та фінансовими інвестиціями.

Література [1, 4-9]

Тема 2.Методологічні системи інвестиційного менеджменту

Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Поняття ієрархічної та функціональної побудови центрів управління інвестиційною діяльністю. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Характеристика зовнішніх та внутрішніх джерел надходження інформації. Методи інвестиційного аналізу. Види інвестиційного планування. Функції та принципи внутрішнього інвестиційного контролю.

Література [1, 11-13]

Тема 3.Концепції інвестиційного менеджменту

Концепція оцінки вартості грошей у часі. Забезпечення співставності потоків грошевих коштів від інвестицій у різні періоди часу.

Концепція обліку фактора інфляції. Номінальні та реальні грошові потоки, методи їх оцінки та сфери застосування в інвестиційних розрахунках.

Концепція обліку фактора ризику, економічна природа виникнення, класифікація видів інвестиційних ризиків. Методи та показники оцінки загального ризику інвестиційного проекту.

Концепція обліку фактора ліквідності. Критерії оцінки інвестицій за рівнем ліквідності. Класифікація інвестицій за рівнем ліквідності.

Література [1-3, 10-13]

Змістовий модуль ІІ. Інвестиційна стратегія, реальні та фінансові інвестиції

Підприємства

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства

Сутність інвестиційної стратегії підприємства, її зв'язок із загальною стратегією економічного розвитку. Стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства. Види інвестиційних стратегій підприємства. Оцінка розробленої інвестиційної стратегії підприємства.

Література [1, 12]

Тема 5. Реальні інвестиції підприємства

Особливості здійснення реальних інвестицій. Форми здійснення реальних інвестицій. Управління інвестиційними проектами. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. Форми виходу з інвестиційної програми підприємства.

Поняття інвестиційного проекту. Показники ефективності інвестиційних проектів: чистий приведений доход, індекс доходності, індекс рентабельності, період окупності, внутрішня ставка доходності.

Література [1-2, 11, 12]

Тема 6. Фінансові інвестиції підприємства

Особливості здійснення фінансових інвестицій підприємства. Форми здіснення фінансових інвестицій підприємства. Види цінних паперів. Типи акцій та їх оцінка. Типи облігацій, їх основні характеристики та оцінка.Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його типів. Сучасна портфельна теорія. Управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій.

Фінансове середовище.

Література [1, 3, 10, 13]

Змістовий модуль ІІІ. Управління інвестиційними ризиками та формуванням

Інвестиційних ресурсів підприємства

Тема 7. Управління інвестиційними ризиками

Класифікація ризиків. Систематичний і несистематичний ризик. Поняття частотної та суб’єктивної ймовірності. Їх математичні властивості, сфера застосування в інвестиційних розрахунках.

Оцінка рівня ринкового ризику інвестиційного портфеля. Характеристична лінія акції. Фактори, що впливають на рівень ринкового фінансового інструмента, інвестиційного портфеля.

Поняття диверсифікації ризику, принципи її здійснення.

Література [1-3, 12, 13]

Тема 8. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства

Джерела формування інвестиційних ресурсів. Системи фінансування інвестиційного проекту. Система традиційного фінансування. Система проектного фінансування.

Інвестиційний капітал, його склад і структура. Методичні підходи до оптимізації структури інвестиційного капіталу.

Методи визначення вартості інвестиційного капіталу, що залучений із власних джерел – з нерозподіленого прибутку та нагромаджених амортизаційних відрахувань, через нову емісію акцій.

Методи визначення вартості довгострокового позикового капіталу.

Література [1, 10, 12]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
5226580184811711.html
5226615588595419.html
    PR.RU™