Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності

Патентні документи містять величезний обсяг інформації. Вони містять майже всі дані про досягнення людства в галу­зі техніки й технології, тому надзвичайно важливо, щоб ця інформація була доступна всім, кому вона потрібна. Для цьо­го потрібні системи, які певним чином ідентифікували б па­тентні документи, що належать до тієї чи тієї галузі техніки, і, отже, які дозволили б знайти потрібну інформацію.

Натепер створено й широко застосовуються спеціальні інструменти для вирішення цієї проблеми - міжнародні класифікації об'єктів промислової власності, а саме: між­народна патентна класифікація (МПК), міжнародна класи­фікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), між­народна класифікація зображальних елементів знаків (КЗЕ) і міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ).

У багатьох державах історично склалися національні (вну­трішні) патентні класифікації (НПК): США, Великій Брита­нії, Японії та інших, проте міжнародна співпраця патентних відомств багатьох держав сприяла створенню міжнародної патентної класифікації. (Раніше цю систему часто називали міжнародною класифікацією винаходів - МКВ.) Вона базу­ється на Страсбурзькій угоді 1971 р., підготовленій Міжнарод­ним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Основне призначення МПК - бути інструментом для по­
шуку патентної та науково-технічної інформації щодо кон-
кретного технічного рішення.

Міжнародну класифікацію патенту періодично перегля-дають з метою вдосконалення системи з урахуванням роз-витку техніки і кожні п'ять років затверджують її нову редакцію.

Перша редакція МПК діяла з 01.09.68 до 30.06.74, друга -з 01.07.74 до 31.12.79, третя - з 01.01.80 до 31.12.84, четверта - з 01.01.85 до 31.12.89, п'ята - з 01.01.90 до 31.12.94, шоста - з 01.01.95 до 31.12.99. Сьома редакція МПК набрала чинності з 01.01.2000. При цьому рекомендується, щоб патентні документи, які пу­блікують і класифікують згідно з певною редакцією МПК, містили посилання на номер цієї редакції за допомогою відпо­відної арабської цифри (крім цифри 1): МПК, МПК2, МПКЗ, МПК4, МПК5, МПК6, МПК7 або МПК, МПК2, МПК3, МПК4, МПК5, МПК6, МПК7. Використовують також скорочення ан­глійської назви «Іте.СІ» (від Іnternational Рatent Сlassification).

Міжнародна патентна класифікація охоплює такі аспек­ти науки, техніки й технології, які можуть бути об'єктом па­тентного захисту. її поділено на вісім розділів, кожен з яких позначено великою літерою латинського алфавіту від А до Н. Наголовки розділів лише наближено відображають їх зміст:А - Задоволення життєвих потреб людини;

В - Різні технологічні процеси, транспортування;

С - Хімія, металургія;

Б - Текстиль, папір;

Е - Будівництво, гірнича справа;

Е - Механіка, освітлення, опалення, двигуни й насоси, зброя, боєприпаси, вибухові роботи;

С - Фізика;

Н - Електрика.

Розділи поділяють на класи, індекс кожного з яких скла­дають з індексу розділу та двозначного числа, наприклад В 01, Е 28. Заголовок класу відображає зміст класу, наприклад:

В 01 Способи й пристрої загального призначення для ви­конання різних фізичних і хімічних процесів;

Е 28 Теплообмін.

Кожний клас містить один або більше підкласів. Індекс підкласу складають з індексу класу й великої літери латин­ського алфавіту, наприклад, В 01 Е Заголовок підкласу з мак­симальною точністю визначає зміст підкласу, наприклад:

В 01 Е Змішування, наприклад розчинення, емульгу­вання, диспергування.

Кожний підклас складають з окремих рубрик, які назива­ють «дробовими рубриками». Дробові рубрики поділяють на ' основні групи та підгрупи.

Індекс дробової рубрики складають з індексу підкласу, за яким розміщено два числа, відокремлені одне від одного на­вскісною рискою.

Індекс основної групи складають з індексу підкласу, за яким розміщено одно-, дво- або тризначне число, навскісна риска та два нулі, наприклад В 01 Е 9/00. Текст основної гру­пи визначає галузь техніки, яку вважають доцільною для проведення пошуку, наприклад:

В 01 Е 9/00 Змішувачі з обертовими резервуарами.

Підгрупи утворюють рубрики, підпорядковані основній ірупі. Індекс підгрупи аналогічний індексу основної групи,

проте після навскісної риски розміщено щонайменше дві цифри, крім 00, наприклад В 01 F 9/10.Кожну третю або четверту цифру після навскісної риски слід розуміти як подальше додаткове ділення попередньої цифри. Отже, підгрупу з індексом 3/426 треба поставити піс­ля підгрупи 3/42, але перед підгрупою 3/43.

Текст підгрупи завжди розглядають у межах обсягу її основної групи і визначає тематичну галузь, у якій вважа­ють найбільш доцільним проведення пошуку. Перед текстом підгрупи ставлять одну або більше крапок, які визначають ступінь її підпорядкованості, тобто вказують на те, що під­група є рубрикою, підпорядкованою найближчій розміщеній вище рубриці, надрукованій з меншим відступом, тобто та­кій, що має на одну крапку менше (рис. 4.1).

15/00Т 15/02. ТІ 15/04..Т2 15/06.. ТЗ 15/08. Т4 15/10.. Т5 15/12... Т6 15/14.... Т7

Рис. 6.1. Приклад ієрархічної структури основної групи В 29 В 15/00: Т-Т7 - охоплення тематики різних груп

У будь-якому разі текст підгрупи слід розглядати в ме­жах змісту розміщеної вище рубрики, якій підпорядковано цю групу, наприклад:

В 01 F 9/00 Змішувачі з обертовими резервуарами; 9/10 . навкруги вертикальної осі.

Текст підгрупи В 01 F 9/10 треба розуміти так: «Змішувачі з резервуарами, які обертаються навкруги вертикальної осі».

Або, наприклад:

В 01 F 7/00 Змішувачі з обертовими перемішувальними пристроями в нерухомих резервуарах;

7/16 . з мішалками, які обертаються навкруги вертикаль­ної осі;

7/18 .. з пропелерами.

Текст підгрупи В 01 F 7/18 слід розуміти так: «Змішувачі з обертовими перемішувальними пристроями у вигляді мі­шалок, які споряджено пропелерами та які обертаються нав­круги вертикальної осі в нерухомих резервуарах».

Отже, повний класифікаційний індекс складають з комбі­нації символів, які використовують для позначення розділу, класу, підкласу та основної групи або підгрупи (рис. 6.2).

в F 9/00 основна група
Розділ або
Клас 9/10
Підклас підгрупа

Рис. 6.2. Приклад повного класифікаційного індексу згідно з МПК

Часто за заголовком класу, підкласу або за рубрикою слідує фраза в дужках, яка містить посилання на іншу рубрику МПК. Така фраза вказує на те, що тематика, яку визначають поси­ланням, охоплюється іншою рубрикою (або рубриками) МПК.

Посилання може мати одне з таких значень:

- обмеження обсягу (звуження меж рубрики, яку роз­глядають);

- вказівку про перевагу (іншої рубрики над тією, яку розглядають);

- інформативну вказівку (інша рубрика «має перевагу» порівняно з рубрикою, яку розглядають).

Технічна суть винаходу стосується або створення (вдо­сконалення) будь-якого об'єкта, або вказує на те, як цей об'єкт використовується. Цей факт знаходить своє відображення в побудові МПК, яка поєднує в собі два підходи до оцінки класи­фікованого об'єкта: функціонально-орієнтований і галузевий.

Винаходи, суть яких полягає в природі або функції об'єкта, називають функціонально-орієнтованими. їх класи­фікують у функціонально-орієнтованих підрозділах МПК, наприклад:

В 01 D Розділення;

С 01 Неорганічна хімія;

С 07 Органічна хімія.

Винаходи, суть яких полягає в застосуванні або використай-|
ні об'єкта в певній галузі, називають галузевими винаходами i
класифікують у галузевих підрозділах МПК, наприклад:

С 01 В Неметалічні елементи; їх сполучення;

С 07 С Ациклічні й карбоциклічні сполуки.

При цьому слід зазначити, що не завжди підрозділи МПК можна розглядати як повністю функціонально-орієнтовані або повністю галузеві.

Часто єдиною інформацією, що розкриває суть певного технічного рішення, є інформація про галузь його використання. У цьому разі винахід буде повністю класифіковано в галузевому підрозділі МПК. Якщо ж конструктивні або функціональні особливості об'єкта винаходу належать до кількох галузей застосування та якщо застосування об'єкта в певній галузі не є технічно суттєвим, винахід буде класифіковано у функціонально-орієнтованому підрозділі МПК.

Правильне класифікування технічної суті можна виконати, отримуючись таких послідовних дій: вибрати найбільш; відповідний розділ, потім клас, підклас і, нарешті, основну групу або в її межах найбільш відповідну підгрупу з найбільшою кількістю крапок, обсяг якої буде достатнім, щоб охопити всі найважливіші особливості технічної суті розглядуваного об'єкта.

Як альтернативу групу можна знайти за допомогою алфа­вітно-предметного покажчика до МПК.

Основні елементи довідково-пошукового апарату (ДПА) до МПК такі: покажчики класів до МПК відповідних редак­цій класифікації, алфавітно-предметні покажчики (АПП), у яких усі технічні поняття, що містяться в МПК, розміщено в алфавітному порядку; покажчики відповідності між техніч­ним змістом рубрик різних редакцій МПК.

Покажчики відповідності доцільно використовувати як на стадії визначення області пошуку, так і безпосередньо під час пошуку для постійного коректування та уточнення по­шукової області. Особливо це стосується, наприклад, класу В 29 «Оброблення пластиків; оброблення речовин у пластич­ному стані взагалі», зміст якого значно змінився, починаючи з четвертої редакції МПК.


5221483403133400.html
5221567076359220.html
    PR.RU™